Inici   Educació   Escola Bressol Municipal "El Blauet"   Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula

Calendari de preinscripció i matrícula per a escoles bressol del municipi de Sant Celoni per al curs 2019-2020

PREINSCRIPCIÓ: del 13 a 24 de maig de 9 a 14 h

Cal omplir una sol·licitud per infant i es pot demanar l'admissió a més d'un centre indicant l'ordre de preferència. La documentació s'ha de presentar al centre demanat en primer lloc. Si es presenta més d'una sol·licitud, es perden tots els drets de prioritat i els punts que es puguin correspondre. L'infant ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l'inici de curs 2019-2020.

Reserva de cita a l'agenda per presentar la documentació de preinscripció.

Publicació de l’oferta de places vacants
Places vacants curs 19-20Del 29 al 30 d'abril
Jornada de portes obertes
Portes obertes2 de maig de 17:30h a 20h.
PREINSCRIPCIÓ  
Cita online
Cita online
Del 13 al 24 de maig (9-14h) Demaneu cita online
Publicació de llistes amb puntuació provisional
Anunci llistes provisionals 1Anunci llistes provisionals 228 de  maig
Termini per presentar reclamacions (es lliuren a l'EBM El Blauet)
del 29 de maig al 3 de juny
Resolució reclamacions
4 juny
Sorteig públic del número de desempat
5 juny
Publicació definitiva de la llistes d'admesos  7 juny (Passeu per Secretaria de l'escola per demanar dia i hora i recollir la documentació de matriculació)

Els criteris d'admissió són els establerts per la resolució EDU/452/2019 de 21 de febrer i la Resolució d'Alcaldia de l'aprovació del criteri complementari de desempat segons els ingressos nets mensuals de la unitat de convivència un cop descomptat el lloguer o hipoteca iguals o inferiors al tram 5 de la tarifació social.

A) Criteris generals

 • Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol•licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

 • Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem:
- Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
- Quan a instància del sol•licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts. 
- Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol•licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

 • Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts.

 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

B) Criteris complementaris

 • L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

 • Ingressos bruts mensuals de la unitat de convivència un cop descomptat el lloguer o hipoteca (amb un màxim de 569,12€, en cas de lloguer, i de 853,68€, en cas d'hipoteca) iguals o inferiors al tram 5 de la tarifació social, que segons els membres de la unitat de convivència correspon als següents imports:
Membres unitat de convivència Ingressos nets
2 membres1.138,20 €
3 membres 1.707,30 €
4 membres 2.276,40 €
5 o més membres 2.845,60 €

Barem: 15 punts

Documentació acreditativa per tothom:

 • Sol·licitud de preinscripció curs 19-20
 • Original i fotocòpia llibre de família full pares i nen/a
 • Original i fotocòpia DNI/NIE persona sol·licitant (mare/pare o tutor/a)
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a TSI (si la teniu)
 • Volant de convivència vigent (caduquen als 3 mesos. Sol·licitar-lo a l’Oficina Atenció Ciutadana - l'OAC El Safareig)

Documentació acreditativa per als criteris complementaris:

 • Còpia del contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l’empresa (només si es viu en una altra població)
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33% (alumne/a, mare/pare, tutor/a o germà/na)
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Renda a la unitat familiar (renda mínima d'inserció)
 • Autorització AEAT per consultar els ingressos nets mensuals de la unitat de convivència  (Agència Estatal de la Administració Tributària)
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE dels membres de la unitat de convivència familiar amb ingressos 
 • Rebut lloguer o hipoteca

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat.

PREVI A LA MATRICULACIÓ

Aquelles famílies que hàgiu estat admeses en el procés de preinscripció i teniu la intenció de matricular el vostre fill o filla a l’escola cal passar, abans de formalitzar la matrícula,  per la secretaria del centre en horari de 9 a 14h per:

 • Agafar dia i hora per fer la matrícula
 • Recollir els papers necessaris a omplir per tal de ser lliurats en el dia assignat per formalitzar la matrícula

MATRICULACIÓ: del 10 al 21 de juny de 9-14h. Es donarà dia i hora per formalitzar la matrícula

Documentació  Matriculació 

 • 6 Fotografies de l’infant (grandària carnet)                                
 • Fotocòpia Llibre de vacunació                                     
 • Fotocòpia DNI/NIE dels pares i/o tutors                             
 • Fotocòpia DNI/NIE dels infants (si en disposen)                     
 • Fotocòpia núm. compte bancari que hi consti el codi IBAN i el Titular    
 • Ordre SEPA (signada pel mateix titular que hagi signat el full de matrícula)
 
Imprimir Versió per imprimirCompartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat