Escut Ajuntament

Inici   Ajuntament   Pla de govern 2016-2019
Documents

Equip de Govern 2015-2019

Equip de govern

Vídeo del Pla de Govern 2016-19
Veure a pantalla completa

Vídeo presentació de l'Ajuntament
Veure a pantalla completa

A partir dels objectius generals marcats a l'inici de la legislatura per l'equip de govern format pels grups municipals de PDeCAT i ERC-AM, s'ha treballat amb tota l'estructura professional de l'ajuntament per tal d'elaborar conjuntament el pla de treball que els ha de fer realitat. A continuació podeu veure les línies marc que guiaran l'activitat de govern durant els propers anys i que parteixen d'una visió, una missió i uns valors determinats.

 • VISIÓ. Que Sant Celoni sigui la ciutat de referència del bosc a Catalunya i que aquest sigui motor de prosperitat.
 • MISSIÓ. Que l'ajuntament sigui la principal institució de serveis pels celonins i celonines, batlloriencs i batllorienques i treballi per la seva prosperitat.
 • VALORS. De "governar PER" a "governar AMB", servei, orientació a objectius i resultats, rendició de comptes, catalanitat, treball en equip

 

Resum del Pla de Govern 2016-19

 

Objectiu estratègic 1: Un poble bonic i agradable

 1. Neteja i embelliment
  ▪ Redacció del Pla Director del Verd urbà i projecte Sant Celoni Flor
  ▪ Transformació del Parc de la Rectoria Vella i tot l'entorn com a parc d'aventures
  ▪ Pla de manteniment i millora dels horts
  ▪ Embelliment de façanes
 2. Mobilitat
  ▪ Millora mobilitat a peu: zones vianants, barreres arquitectòniques
  ▪ Millora mobilitat en cotxe: revisar accessos municipi, millora de l'asfaltatge, revisar sentits i semàfors
  ▪ Pacificació general: ordenació zones comercials, càrrega i descàrrega, etc.
 3. Civisme
  ▪ Campanya integral - facilitació, regulació i comunicació-: publicitat al carrer, grafits, excrements i tinença animals, deixalles, vandalisme, etc.

 

Objectiu estratègic 2:  Un poble viu i amb oportunitats

 1. Formació
  ▪ Desplegament del pla de formació al llarg i ample de la vida: FP, vincle educació-ocupació-empresa-promoció, cicles formatius, adults, formació vinculada al bosc, nou Soler de Vilardell, espai escola Montnegre, ESO Pallerola.
 2. Lleure i creació
  ▪ Insistir en l'oci per a joves (vinculat al nou Pla de Joventut)
  ▪ Implantar el lleure d'estiu a l'entorn natural
  ▪ Zona d'esbarjo a Can Sans
  ▪ Foment creació artística: festival poesia, art a les façanes, etc
 3. Participació
  ▪ Pla de voluntariat i suport al món associatiu (anàlisi, reglament, borsa, nous projectes,etc.)
 4. Salut i benestar
  ▪ Nous equipaments i serveis: pisos tutelats, reclamació del servei de Pediatria
  ▪ Innovació i eficiència en Serveis Socials: revisió necessitats-serveis oferts i bases de les ajudes, constitució xarxa educativa-cultura-comunitària, avaluació atenció i mesures.
 5. Empresa i ocupació
  ▪ Programa instal·lació noves empreses (incentius, millores al polígon industrial, viver d'empreses...)
  ▪ Mesures per a la creació de nous llocs de treball: optimització de la borsa, coworking, incentius per a la contractació de ciutadania local, etc.
  ▪ Foment col·laboració públic-privat (Sant Celoni cuina, associació Polígon, comerços, etc)
  ▪ Suport reconversió indústria en química verda, introducció noves energies, intensificació implantació tecnologia (fibra òptica, app's...)

 

Objectiu estratègic 3: Posar Sant Celoni al mapa

 1. Activitats turístiques i de promoció
  ▪ Avançar cap al turisme respectuós, familiar i de natura: zona autocaravanes, projecte global rutes, Tourdera, esdeveniments esportius, projecte Can Bruguera, etc.
 2. Baix Montseny
  ▪ Pla d'acció comarcal "junts som més forts": creació d'una figura jurídica de treball, anàlisi dels serveis compartits, inici de noves línies de treball conjunt, etc
 3. Comunicació
  ▪ Pla de comunicació integral per ordenar, intensificar i optimitzar incorporant nous canals (pantalles, xarxes, etc)
  ▪ Creació i difusió del relat amb el bosc com a fil conductor i tret identitari
 4. Sant Celoni capital del bosc
  ▪ Museu Europeu del Bosc
  ▪ Projectes formatius lligats al bosc, FP dual química, homologacions branca forestal, etc
  ▪ Recerca i innovació, suport a les empreses de química verda, biociència, noves energies, etc.

 

Objectiu estratègic 4: Un ajuntament de servei

 1. L'equip
  ▪ Pla d'atenció i optimització professional: revisió llocs de treball i organigrama, pla de formació, itineraris
  ▪ Mesures per a la intensificació de la transversalitat i el treball en equip: nous espais i eines de comunicació (agenda comuna, llocs de trobada, etc) treball per projectes en comissions, etc.
 2. Les eines
  ▪ Millora de la xarxa informàtica i la tecnologia
  ▪ Noves eines de treball d'acord amb l'administració electrònica: nou gestor d'expedients amb redifinició de processos, espai de suport jurídic i resolució de problemes
  ▪ Reestructuració dels edificis municipals segons nou organigrama i aquesta planificació estratègica
 3. Millora de l'atenció ciutadana
  ▪ Més formació als professionals, revisió de l'atenció presencial, telefònica i els espais físics d'acollida
  ▪ Més eines al servei de la ciutadania: portal de tramitació digital, avançar cap a la finestreta única, app's de comunicació amb l'ajuntament, etc
  ▪ Intensificar la comunicació dels serveis oferts i l'accés als mateixos


Resum de la 1a Exposició pública de l'Ajuntament de Sant Celoni, del 15 de juliol de 2016.
Resum de la 2a Exposició pública, 2 de febrer de 2018. Llegiu aquí la notícia.