Tràmits
Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos: renovació
 • Què és i per a què serveix?
  La llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos té una vigència de cinc anys. Transcorregut aquest període, s'ha de procedir a la seva renovació, que tindrà una vigència de 5 anys més.
 • Qui ho pot demanar?

  Els titulars de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos o el seu representant degudament autoritzat segons model adjunt

 • Quins documents s'han de portar?
  1. Sol·licitud
  2. Declaració jurada del sol·licitant de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus
  3. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa
  4. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos emès per un centre de reconeixement degudament autoritzat d´acord amb el Reial Decret 2272/1985, de 4 de desembre.
  5. Certificat d'antecedents penals


  Anualment, coincidint amb la renovació de l'assegurança, s'haurà de presentar al Registre de l'Ajuntament una còpia del rebut de pagament d'aquesta per tal d'acreditar la seva vigència.

  Les modificacions que es puguin produir en les dades de l'animal o del titular de la llicència s'han de comunicar a l'Ajuntament en el termini màxim de quinze dies a partir de la data del fet que ocasioni la modificació.

 • Quin cost té?
  Gratuït.
 • Com i on es pot presentar?

  Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

 • Quan es pot fer?
  Abans de la data de finalització de la llicència.
 • Quant temps triga la resposta?
  En el termini màxim de tres mesos, i un cop comprovat el compliment dels requisits, el titular de l'animal rebrà al seu domicili la renovació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Si transcorregut aquest termini no s'ha produït una resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà estimada.
 • Quina documentació es lliura?
  Comprovant de la sol·licitud.
 • Normativa aplicable
  • Llei 50/1999, de 23 de febrer, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos
  • Real Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la llei 50/1999
  • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos
  • Decret 170/2002, de 11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
  • L'Ordenança reguladora dels animals de companyia regula els drets i les obligacions dels titulars dels animals domèstics.
 

Contacte

Edifici Bruc-1

Àrea de Territori

Edifici Bruc
Bruc, 26
Tel. 93 864 12 15
territori@santceloni.cat

Horari:
de dilluns a divendres de 9 a 14 h

 

 

Que venen les plagues
Recollida de residus
Adopció gats i gossos
Avisos a la ciutadania de la progrmació de tractaments fitosanitaris a l'arbrat
Informe mensual emissions antenes de telefonia mòbil
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat