Escut Ajuntament

Selecció de personal
 • Descripció del lloc de treball

  L'objecte de la convocatòria és la selecció pel sistema de concurs-oposició i de manera interina d'una plaça laboral de tècnic mig existent a la plantilla de l'Ajuntament i la creació d'una borsa de treball de tècnic mig, depenent de l'Àrea de Cultura i Educació, per les necessitats que puguin sorgir. El lloc de referència en la primera contractació serà el de tècnic PTT.

  Funcions bàsiques a desenvolupar:

  • Realització de les tasques de gestió, organització i avaluació del programa.
  • Impartició dels continguts dels diversos àmbits de formació bàsica com són les estratègies i eines de comunicació (comunicació oral i escrita, anglès i TIC), entorn social i territorial, estratègies i eines matemàtiques, incorporació al món laboral (entorn econòmic i professional, projecte formatiu i professional, recerca de feina i incorporació al món del treball), prevenció de riscos laborals, educació emocional i d'altres competències bàsiques que puguin ser necessàries pel desenvolupament del programa.
  • Seguiment personalitzat dels alumnes i acció tutorial amb tot el grup (tutoria individual i de grup).
  • Orientació acadèmica i laboral dels alumnes a nivell individual i grupal.
  • Coordinació amb els professionals que imparteixen els continguts de la formació professionalitzadora.
  • Organització i coordinació de la formació professionalitzadora del programa que inclou la planificació i el seguiment de la formació en centres de treball (recerca d'empreses de pràctiques, gestió dels convenis de pràctiques, seguiment de les pràctiques de l'alumnat...).
  • Coordinació amb altres professionals i recursos per fer el seguiment de l'alumnat compartit (serveis socials, CSMIJ, escola d'adults, Garantia Juvenil...).
  • Participació en el Pla d'Educació al Llarg de la Vida.
 • Publicació de l'anunci al web
  20-07-2018
 • Darrera modificació: 
  27-08-2018
 • Termini de presentació de sol·licituds
  Del 6 al 16 de juliol
 • Documentació adjunta
Informació publicada el 5 de juliol de 2018