Selecció de personal
Borsa de treball de Peó d'obres
Acta
 • Descripció del lloc de treball

  És objecte d'aquesta convocatòria la creació d'una borsa de treball de peó d'obres

  Categoria: Peó/ona. Grup professional: AP. Lloc de Treball: Peó/ona d'obra, adscrit a l'àrea de Territori.

  Funcions: Les funcions del lloc a cobrir mitjançant aquesta convocatòria seran: Realitzar treballs de suport a la construcció, reparació i manteniment de la via pública (ferms, voreres, clavegueram i altres serveis, mobiliari urbà, senyalització viària), edificis i equipaments municipals, i obres en general, com ara preparar morters de formigó i altres materials, netejar rajoles i deixar-les a punt per fer vorades, obrir rases i fer forats al paviment i/o a les superfícies on correspongui, enrunar parets i envans, reparar i netejar clavegueres i embornals. Tenir cura de l'adequada utilització del material. Fer servir les eines, equips o maquinària necessaris pel desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu estat de conservació. Realitzar els treballs d'ordenació i trasllat dels materials que requereixi per a la realització de les seves tasques, així com tenir cura de les instal·lacions i del seu lloc de treball. Realitzar, sempre que sigui necessari, treballs complementaris de suport als àmbits d'instal·lacions i jardineria de la brigada. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. I, en general, totes aquelles tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 • Publicació de l'anunci al web
  22-11-2017
 • Darrera modificació: 
  19-01-2018
 • Termini de presentació de sol·licituds
  Del 23 de novembre al 4 de desembre
 • Documentació adjunta
Informació publicada el 22 de novembre de 2017
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat