Escut Ajuntament

Inici   Habitatge   Ajuts a la Rehabilitació d'Edificis. Convocatòria 2016
Documents

Que són?

Els ajuts a la rehabilitació consisteixen en subvencions a fons perdut d'un percentatge del cost de les obres amb un topall màxim per habitatge o local.

 

Quins són els terminis?

S'estableixen tres terminis de presentació:

 • El primer termini s'inicia el 28 de març de 2015 i finalitza el 30 de juny de 2015
 • El segon termini s'inicia l'1 de juliol de 2015 i finalitza el 30 de setembre de 2015
 • El tercer termini s'inicia l'1 d'octubre de 2015 i finalitza el 13 de novembre de 2015

 

Qui pot accedir als ajuts?

 • Comunitat de propietaris.
 • Persones propietàries d'edificis d'habitatges.
 • Llogaters amb l'autorització de la propietat.
 • Administracions públiques, altres organismes i entitats de dret públic.

 

Quines són les actuacions subvencionables?

Són subvencionables:

 • Ajuts a la conservació dels edificis que disposin d'un informe d'inspecció tècnica (ITE), que qualifiqui com a greus les deficiències detectades en els elements comuns següents:
  • Obres relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura i les instal·lacions de l'edifici.
  • Obres relatives a l'estat de conservació de les cobertes, façanes, terrats i mitgeres o altres elements comuns. Aquestes obres només es poden subvencionar si s'executen simultàniament amb actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l'edifici, o són edificis d'habitatges declarats béns d'interès cultural.
  • Obres d'adaptació a la normativa vigent de les instal·lacions comunes. No és exigible la qualificació de greu de l'ITE.
 • Ajuts per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l'edifici. 
  • Obres per a la millora de la qualitat i sostenibilitat que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys un 30% sobre la situació prèvia a les actuacions:
   • Millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici
   • Instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció ACS...
   • Instal·lació d'equips de generació o utilització d'energies renovables (solar, ...)
   • Eficiència energètica de les instal·lacions comunes d'ascensors, il·luminació de l'edifici o de la parcel·la.
   • Instal·lacions de subministrament d'estalvi d'aigua.
   • Instal·lacions de recollida i separació de residus domèstics.
   • Millora dels paràmetres de protecció al soroll.
   • Espais privatius de la parcel·la per a la millora del reg i altres actuacions bioclimàtiques.
 • Ajuts per a realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.
  • Obres en matèria d'accessibilitat per adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent.
  • La instal·lació d'ascensors, rampes o altres dispositius d'accessibilitat.
  • La instal·lació o dotació de productes de suport que permetin l'accés i l'ús de les persones amb discapacitat als elements comuns dels edificis.
  • La instal·lació d'elements d'informació o d'avís que permetin l'orientació en la utilització de les escales i ascensors.
  • La instal·lació d'elements i dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior.

 

Requisits

 • Dels sol·licitants: Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, tots els sol·licitants han de complir els requisits i condicions que s'indiquen a continuació, i formalitzar les declaracions responsables corresponents:
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, cal fer constar la relació detallada de l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda, segons el cas.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • Complir la normativa de propietat intel·lectual, si la realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitza qualsevol element susceptible de generar drets d'autor.
 • Dels edificis:
  • Els habitatges han d'haver estat construïts i acabats abans de l'1 de gener de 1981.
  • Únicament es poden acollir a la convocatòria les obres iniciades a partir de l'11 abril del 2013, data d'entrada en vigor del Reial Decret 233/2013, sempre que compleixin els requisits del Pla estatal 2013-2016.
  • El 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, com a mínim, ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d'ús diferent a habitatge.
  • Un mínim del 70 % d'aquests habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris. 
  • Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges amb usos residencials, excepcionalment s'admeten edificis de fins a 1 sol habitatge quan es compleixin un dels següents supòsits:
   • Que les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d'accessibilitat o de millora de la qualitat i sostenibilitat, i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació.
   • Que les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d'accessibilitat i/o millora de la qualitat i sostenibilitat i en els edificis hi visquin persones amb discapacitat o majors de 65 anys.

    Per a aquests supòsits, en el cas d'edificis declarats Béns d'Interès Cultural, catalogats o protegits, o situats dins de conjunts històrico-artístics, els serà d'aplicació el que disposa el Pla estatal 2013-2016 vigent.
   • Que les obres consisteixin en actuacions de conservació per danys estructurals greus.
  • Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'informe d'avaluació de l'edifici que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació amb els següents documents: 
   • L'informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) regulat en l'annex 1 del Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges.
   • El Certificat d'Eficiència Energètica de l'Edifici (CEEE) diligenciat per l'Institut Català de l'Energia (ICAEN).
   • L'informe de les condicions bàsiques d'accessibilitat, segons el model normalitzat.
 • Termini d'execució
  • Les obres s'han de començar en un termini màxim de 6 mesos des de la data de notificació de la resolució de la subvenció.
  • Un cop iniciades les obres, la persona o entitat beneficiària, haurà de presentar a l'Agència de l'Habitatge, el comunicat d'inici d'obres, mitjançant el model normalitzat, en el termini màxim d'un mes des del seu inici i la llicència municipal definitiva d'obres.
  • El termini per a l'execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els 16 mesos comptats des de la data que consti al certificat d'inici de les obres de rehabilitació.

   Aquest termini es podrà prorrogar excepcionalment fins a 18 mesos, quan es tracti d'edificis o actuacions que afectin 40 o més habitatges.

   La pròrroga del termini d'execució s'ha de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada.

 

Quin és el pressupost protegible i el import de les subvencions?

 • Pressupost protegible:
  El pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d'execució material de l'empresa que realitza les obres de rehabilitació, els honoraris dels tècnics facultatius i, si s'escau, els costos de les diagnosis i estudis tècnics previs a l'elaboració del projecte L'import del pressupost protegible ha de ser com a mínim el presentat per calcular la taxa de la llicència municipal.
  No s'inclouran en el pressupost protegible els impostos (IVA, impost sobre construccions obres i serveis, etc.), taxes o tributs que afectin a les obres o honoraris professionals.
  Quan el pressupost de l'actuació de rehabilitació superi la quantia de 50.000 euros caldrà aportar tres ofertes de diferents empreses, excepte si no existeix en el mercat un nombre suficient d'empreses, o bé si la despesa s'ha efectuat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. Quan la persona sol·licitant no triï l'oferta econòmica més avantatjosa, cal presentar una memòria explicativa que ho justifiqui.
  L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot adequar el pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Butlletí Econòmic de la Construcció del quart trimestre de l'any 2014 o de l'Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya de l'any 2014 (ITEC).
 • Import de les subvencions:
  La quantia màxima de les subvencions no pot superar els 11.000 € per habitatge i per cada 100 m2 de superficie útil de local que participi en les despeses de les actuacions.
  Aquesta quantia no pot superar el 35 % del cost subvencionable de l'actuació, exepcionalment pot arribar al 50 % en el cas d'actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.
 • Càlcul de l'import de la subvenció
  Aquest càlcul es fa multiplicant l'import que s'indica a continuació perl nombre d'habitatges de l'immoble i per cada 100 m2 de superficie de locals de l'edifici que consten a l'escriptura de divisió horitzonatal o, en el seu defecte, al Registre de la Propietat o al Cadastre
  • 2.000 € per actuacions de conservació
  • 3.000 € per actuacions de conservació + actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat
  • 4.000 € per actuacions de conservació + actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat + millora de l'accessibilitat
  • 2.000 € per actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat quan es compleixin les condicions de la base 5.2 i 5.000 € si a més es redueix en un 50% la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici.
  • 4.000 € per a les actuacions de millora d'accessibilitat 
 • Criteris de valoració
  Es resolen pel procediment de concurrència pública no competitiva, sempre que en la data de publicació de la resolució no s'hagin iniciat les obres, les sol·licituds corresponents a:
  • Actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat quan a l'edifici hi resideixin persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, o majors de 65 anys.
  • Actuacions en matèria de conservació (vegeu el punt 8.1.a. de les bases de la convocatòria).
 • La resta de sol·licituds es resolen mitjançant el procediment de concurrència competitiva, comparant les presentades a cadascun dels terminis establerts a la convocatòria. S'estableix un ordre de prelació, d'acord amb els criteris següents:
  • 5 punts: sol·licituds per obres de conservació d'edificis on almenys el 60% dels propietaris dels habitatges formin part d'unitats de convivència amb ingressos ponderats no superiors a 6,5 vegades l'IPREM. Cal fer-ho constar en la sol·licitud.
  • 4 punts: sol·licituds per a obres relatives a l'estat de conservació de la cimentació, estructura e instal·lacions de l'edifici.
  • Sol·licituds per a actuacions d'ajustos raonables en matèria d'accessibilitat: 
   • 4 punts: quan a l'edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o majors de 65 anys, cal fer-ho constar en la sol·licitud
   • 3 punts: la resta
  • 2 punts: sol·licituds per a actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l'edifici (vegeu el que preveu la base 8.2 de la convocatòria)
  • 1 punt: per a la resta de sol·licituds, en què la prioritat s'estableix per ordre d'entrada de la sol·licitud, presentada dins del termini, amb la documentació completa, que inclou l'informe tècnic inicial.
 • En cas d'empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, tindran preferència les registrades abans, amb la documentació completa establerta a l'annex 2 de la convocatòria, i ha d'incloure l'informe tècnic inicial.
  Les sol·licituds presentades en algun dels terminis establerts a la convocatòria, que hagin estat valorades favorablement i no es puguin resoldre per exhauriment de la dotació pressupostària assignada al termini en qüestió, poden ser tramitades amb càrrec a les dotacions pressupostàries assignades als següents terminis.

 

Marc legal

Resolució TES/559/2015, de 12 de març, per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2015, i se n'aproven les bases reguladores

Més informació