Tràmits
Llicència de parcel·lació, divisió horitzontal i innecessarietat
 • Què és i per a què serveix?
  És el permís que concedeix l'Ajuntament i que habilita al titular per a l'atorgament d'escriptures de segregació de terrenys o de divisió horitzontal d'edificis.
 • Qui ho pot demanar?
  El titular, sigui persona física o jurídica, que vulgui segregar un terreny o dividir horitzontalment un edifici.
 • Quins documents s'han de portar?

  Per la concessió d'una llicència de parcel·lació, en el projecte haurà de constar:

  • Memòria justificativa de l'adequació de la parcel·lació proposada a les determinacions del planejament vigent.
  • Relació dels paràmetres urbanístics de les finques.
  • Plànols de situació i de parcel·lació, on s'identifiqui la finca matriu i les resultants.
  • Nota simple registral.

  Per la concessió d'una llicència de divisió horitzontal, en el projecte haurà de constar:

  • Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o elements proposats a les determinacions del planejament vigent, i en el cas dels habitatges, del compliment dels requisits mínims d'habitabilitat per a segona ocupació.
  • Plànols, per deixar constància del nombre d'habitatges, establiments o elements, així com de llur superfície i ús.
  • Nota simple registral.
  • Proforma de l'escriptura pública de divisió horitzontal, simple o complexa.

  Es pot sol·licitar que l'Ajuntament declari la innecessarietat de la llicència de parcel·lació quan:

  1. Quan la divisió o segregació de terrenys és conseqüència de l'aplicació de la normativa sectorial agrària o forestal.
  2. Quan es pretén una nova divisió o segregació de finques resultants d'una reparcel·lació, en aquells casos en les que la descripció de la finca resultant preveu expressament aquesta possibilitat.
  3. Quan la segregació es refereix a la part o parts de la finca subjectes a expropiació o reparcel·lació pendents d'executar.
  4. Quan la segregació té per objecte agrupar la finca segregada a una finca confinant, sempre que la segregació i l'agrupació tinguin lloc en la mateixa operació i així ho exigeixi la declaració d'innecessarietat de la llicència.
 • Quin cost té?

  Allò que estableixin les ordenances fiscals

 • Com i on es pot presentar?

  Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

 • Quan es pot fer?
  Abans de formalitzar l'escriptura corresponent.
 • Quant temps triga la resposta?
  El termini per resoldre la llicència és d'un mes. Aquest termini s'interromp si es demana l'esmena de la documentació o del projecte.
 • Normativa aplicable
  • Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012.
  • Text refós de l'Ordenança de simplificació d'activitats i obres i de promoció econòmica de Sant Celoni
  • Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
 
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat