Tràmits
Subvencions per a entitats: justificació
 • Què és i per a què serveix?
  La justificació de la subvenció és un tràmit necessari per al cobrament del segon 50% de la subvenció. Una vegada realitzada l'activitat subvencionada, l'entitat o col·lectiu ha de lliurar al Registre de l'Ajuntament l'imprès normalitzat de justificació acompanyat de la documentació necessària.
 • Qui ho pot demanar?
  Entitats sense ànim de lucre o col·lectius no constituïts legalment que hagin rebut l'atorgament de subvenció per part de l'Ajuntament.
 • Quins documents s'han de portar?
  • Imprès de justificació (pdf | doc)
  • Memòria (pdf | doc)
  • Certificat d'aplicació de la subvenció (per a entitats) (pdf | doc)
  • Declaració jurada d'aplicació de la subvenció (per a col·lectius) (pdf | doc)
 • Quin cost té?
  Gratuït.
 • Com i on es pot presentar?
 • Quan es pot fer?
  Fins a trenta dies naturals després d'haver realitzar l'activitat subvencionada, però sempre abans del 31 de gener de l'any següent a l'atorgament de la subvenció.
 • Quant temps triga la resposta?
  Un cop comprovat el compliment dels requisits, l'entitat o col·lectiu rebrà el segon 50% de la subvenció atorgada.
 • Quina documentació es lliura?
  Comprovant de l'imprès de justificació.
 • Normativa aplicable
  La normativa d'àmbit estatal que regula aquesta matèria és la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Informació addicional d'interès

  Les factures de justificació de la subvenció han de reunir els requisits següents:

  • portar la data de l'any d'atorgament de la subvenció
  • anar a nom de l'entitat beneficiària de la subvenció o del representat del col·lectiu beneficiari de la subvenció
  • fer referència a les despeses generades per l'activitat objecte de subvenció
  • incloure les informacions següents: número de factura, lloc i data de l'emissió, nom i cognoms, raó social i NIF tant de l'emissor com del destinatari, descripció detallada del concepte i import total
  • els impostos han d'estar desglossats (IVA i IRPF, si s'escau). Si l'emissor de la factura està exempte d'IVA, s'ha de fer constar a la factura la causa de l'exempció. Si l'emissor de la factura és un professional que tributa per IRPF, l'entitat o col·lectiu haurà d'acreditar el pagament a Hisenda de la retenció practicada
 
Programació Teatre Ateneu 2018
Subscripció al butlletí Programació A l'Ateneu
Subscripció al butlletí Programació familiar
VO Altrium
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat