Escut Ajuntament

Inici   Ajuntament   Carta de Serveis
Documents

Què és una Carta de Serveis?

La Carta de Serveis és un document sobre els serveis que presta una unitat, els compromisos que ha adquirit en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació del servei. Són un instrument per continuar amb un procés de millora contínua, alhora que garanteix la informació pública, es promou la participació i es dona compliment a la normativa de transparència.
Una carta de serveis es concreta en un o més documents públics amb informació d'utilitat per a les persones usuàries i la ciutadania en general respecte els serveis que ofereix una administració pública, sobre els compromisos de qualitat adquirits, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquest serveis i sobre les formes d'accés, entre d'altres.

Segons la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les cartes de servei tenen naturalesa reglamentària. El contingut de les cartes de servei és vinculant per a l'Administració i els usuaris, i pot ésser invocat en via de recurs o reclamació.

L'Ajuntament de Sant Celoni disposa de les Cartes de Servei següents: