Escut Ajuntament

Documents

PREUS CURS 2020-2021

El Ple municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni ha aprovat les taxes en sistema de tarifació social en el servei d’escolarització de matí i tarda de 9 a 12 i de 15 a 17 h, el qual les quotes augmenten en funció de la renta i el nombre de membres de la unitat familiar. Aquest servei  permet l’accés a l’escola pública municipal en igualtat d’oportunitats, en tant que l’esforç econòmic familiar destinat al pagament del servei sigui més just per a tothom. 

Per al curs 2020-2021 els preus dels serveis complementaris com el servei de menjador i de permanència, no està inclòs en el sistema de tarifació social.

HORARI ESCOLAR
Matí i tarda de 9h a 12h / 15h a 17hTARIFACIÓ SOCIAL

Serveis fixes

Serveis esporàdics

Abonament

8 menús

SERVEI MENJANDOR  
de 12h a 15h (amb dormitori)143,05 €9,90 €63,35 €
de 12h a 13h (sense dormitori)110,04 €9,56 €61,21 €
Migdia etapa lactància de 12h a 15h68,77 €8,81 €56,35 €
SERVEI PERMANÈNCIA (en funció la demanda)
de 8h a 9h41,54 €7,15 €
de 12h a 13h 
de 17h a 18h 
MATRÍCULA  Correspon a una mensualitat del horari escolar

Tarifació social curs 20-21

El càlcul de la quota de tarifació social s’estableix per mitjà de la suma dels ingressos bruts de l’any fiscal anterior (2019) dels membres de la unitat familiar i es resten de les despeses de lloguer i/o hipoteca de l’habitatge actual (fins a un màxim de 853,68€).

 Pel còmput de la renta es tindrà en compte la suma de la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent els saldos nets negatius de pèrdues i guanys patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari que constitueixen la renda de l’estalvi corresponent a exercicis anteriors.

Podeu calcular el preu de la matrícula aquí:

Calculadora

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quin cost té la plaça d'Escola bressol Municipal El Blauet?
El cost real d'una plaça a l'Escola Bressol Municipal El Blauet de Sant Celoni és de 408,31 euros mensuals, a l'any correspon 4.899,76 euros per curs. Aquest cost comprèn les despeses de personal, materials, consums energètics i manteniment habitual (no s'hi inclou la construcció de l'escola, ni els costos generals i d'administració de l'Ajuntament).

Així, les famílies que per la seva renda pagaran el tram màxim de la tarifació social, que correspon a un preu públic de 231,66 euros mensuals per la quota de matí i tarda de 9 a 12h i de 15 a 17h; de fet cobreixen el 56% del cost directe de funcionament (sense incloure inversions i costos generals). En el cas de la tarifa mínima aprovada, que correspon a 35, 64 euros aquesta només cobreix el 8,70 % del cost de la plaça.
La resta, fins al 100% del cost de funcionament per plaça a l'Escola Bressol Municipal El Blauet l'assumeix directament l'Ajuntament de Sant Celoni.