Ajuts i subvencions
Ajuts per a les famílies amb infants escolaritzats al 1r cicle d'educació infantil
Anunci ajuts escola bressol curs 2018-2019 (3)
 • Darrera modificació
  07-11-2018
 • Requisits

  Les persones beneficiàries hauran de:

  1. Estar matriculat en un centre autoritzat per el Departament d'Ensenyament
  2. Facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de poder valorar la situació socioeconòmica familiar.
  3. Estar al corrent de les obligacions tributàries
 • Criteris econòmics i socials

  Allò estipulat a l'apartat quart de les Bases reguladores de concessió d'ajuts socials de l'ajuntament de Sant Celoni

 • Import
  La partida pressupostària per als ajuts serà la que s'aprovi anualment amb els Pressupostos municipals.
 • Terminis
  El període per a la tramitació d'aquests ajuts serà el que es publiqui en la reslució d'inici de convocatòria anual.
 • Sol·licitud i documentació a aportar

  Cal lliurar la sol·licitud (descarregueu-la en format pdf o format Word), degudament emplenada, a:

  Oficina d'Atenció Ciutadana
  c. Campins, 24 (El Safareig)
  08470 Sant Celoni
  oac@santceloni.cat
  Tel. 93 864 12 00

 • Resolució i notificació
  Les resolucions es publicaran al web municipal i al tauler d'anuncis de les escoles bressol.
 • Pagament i justificació

  S’abonarà l'import de l'ajut directament al centre educatiu:

  • En el cas de l'escola Bressol Municipal, l'ajut es computa directament a la partida corresponent.
  • En el cas de les escoles bressols privades del municipi, hauran de presentar factures justificatives nominals de cada beneficiari de forma mensual.
 • Obligacions dels perceptors
  • Signar la carta d'acceptació i compromís.
  • Avisar en cas de no assistència a les activitats.
  • Arribar puntualment a l'hora de començar l'activitat.
  • Bon comportament i aprofitament de l'activitat.
  • Respectar el personal de l'entitat.
  • Fer bon ús del material i les instal·lacions.
  • Assumir la part restant de l'import no becat.

  En el cas que la persona receptora de l'ajut social, faci un canvi de modalitat per raons motivades, es manté la valoració total de l’ajut social atorgat, amb el límit de l’import màxim de subvenció.

 • Seguiment
  S'estableix el seguiment en el pla de treball de l'alumne i/o família sol·licitant.
 • Revocació
  En cas que no es compleixin els requisits de concessió de l'ajut durant la vigència del mateix (que inclou des de l'acord de concessió a l'acord de pagament), la persona sol·licitant perdrà el dret a rebre l'ajut, acordant-se la baixa i revocació del mateix.
Informació publicada el 4 d'abril de 2016

Contacte

Rectoria Vella

Àrea de Cultura i Educació
Àmbit d'Educació

Rectoria Vella Mapa
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel. 93 864 12 13
Fax 93 867 57 28
educacio@santceloni.cat 

Escola Bressol El Blauet
Escola d'Adults
Centre Municipal d'Expressió
Creixem en Família 0-16
Creixem en família 0-3
voluntariat_educatiu
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat