Ajuts i subvencions
Ajuts per a les activitats d'estiu
Anunci estiu 2019
 • Darrera modificació
  30-05-2019
 • Requisits
  1. Participar en una de les activitats que organitzen les entitats del municipi que participen el projecte d'activitats d'estiu.
  2. Facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de poder valorar la situació socioeconòmica familiar.
  3. Estar al corrent de les obligacions tributàries
 • Criteris econòmics i socials

  Allò estipulat a l'apartat dotzè de la Convocatòria d'ajuts a les activitats d'estiu de l'ajuntament de Sant Celoni.

 • Import
  La partida pressupostària per a les activitats d'estiu serà la que s'aprovi anualment amb els Pressupostos municipals.
 • Terminis
  El període per a la tramitació d'aquests ajuts serà el que es publiqui en la resolució d'inici de la convocatòria anual.
 • Sol·licitud i documentació a aportar

  La documentació cal lliurar-la, degudament emplenada, a

  Oficina d'Atenció Ciutadana Sant Celoni (Carrer Campins, 24. Edifici El Safareig)
  de dimarts 23 d'abril a dimarts 30 d’abril de 2019
  Matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h i dilluns a la tarda de 17 a 19 h

  Oficina d'Atenció Ciutadana La Batllòria (Carrer Breda, 1. Edifici Unió Batllorienca)
  de dimarts 23 d'abril a dimarts 30 d’abril de 2019
  Matins dilluns, dimarts i dijous de 10 a 13 h

 • Resolució i notificació
  Les resolucions de les activitats d'estiu es publicaran al web municipal i als taulers d'anuncis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i Rectoria Vella.
 • Pagament i justificació

  D'acord amb prèvia autorització de les famílies de cedir el dret de cobrament de l'ajut a l'entitat organitzadora homologada s'abonarà l'import de l'ajut directament a:

  1. Centres educatius.
  2. Associacions de Mares i Pares d'Alumnes.
  3. Entitats locals

  Per justificar els ajuts, hauran de presentar, al registre d'entrada, la carta certificada signada i segellada de la relació d'alumnes becats que s'han inscrit a l'activitat i la quantia concedida, factures o rebuts justificatius nominals de cada beneficiari amb l'import de l'activitat les cartes de compromís signades per les famílies.

 • Obligacions dels perceptors
  • Signar la carta d'acceptació i compromís
  • Avisar en cas de no assistència a les activitats
  • Arribar puntualment a l'hora de començar l'activitat
  • Acompanyar i recollir el nen o nena a l'activitat
  • Bon comportament i aprofitament de l'activitat
  • Respectar el personal de l'entitat.
  • Fer bon ús del material i les instal·lacions.
  • Assumir la part restant de l'import no becat.

  En el cas que la persona receptora de l'ajut social, faci un canvi d'entitat i/o centre escolar per raons motivades, es manté la valoració total de l'ajut social atorgat, amb el límit de l'import màxim de subvenció.

 • Seguiment
  S'estableix el seguiment en el pla de treball de l'alumne i/o família sol·licitant.
 • Revocació
  En cas que no es compleixin els requisits de concessió de l'ajut durant la vigència del mateix (que inclou des de l'acord de concessió a l'acord de pagament), la persona sol·licitant perdrà el dret a rebre l'ajut, acordant-se la baixa i revocació del mateix.
Informació publicada el 4 d'abril de 2016

Contacte

Rectoria Vella

Àrea de Cultura i Educació
Àmbit d'Educació

Rectoria Vella Mapa
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel. 93 864 12 13
Fax 93 867 57 28
educacio@santceloni.cat 

Escola Bressol El Blauet
Escola d'Adults
Centre Municipal d'Expressió
Creixem en Família 0-16
Creixem en família 0-3
voluntariat_educatiu
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat