Ajuts i subvencions
Ajuts per a llibres, material curricular i de continguts digitals
Convocatòria 2019-20
 • Darrera modificació
  16-07-2019
 • Requisits
  1. Estar matriculat en un centre sufragat amb fons públic de Sant Celoni, la Batllòria o l'Institut escola La Tordera.
  2. Cursar els nivells educatius entre P3 i 4t d'ESO, ambdós inclosos.
  3. Participar en el programa de Socialització i/o reutilització de llibres de l'escola on assisteix l'alumne, en el cas que es realitzi aquest programa per al seu cicle i nivell.
  4. Facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de poder valorar la situació socioeconòmica familiar.
  5. Haver tornat a l'escola els llibres becats, a partir de 3r de primària, en perfectes condicions, per tal de què passin a formar part del projecte de socialització. En el cas de no estar en bon estat, l'escola podrà demanar a la família l'import real del cost del llibre.
  6. Estar al corrent de les obligacions tributàries
 • Criteris econòmics i socials

  Allò estipulat a l'apartat dotzè de la convocatòria d’ajuts de llibres de l'ajuntament de Sant Celoni

 • Import
  La partida pressupostària per als ajuts a llibres serà la que s'aprovi anualment amb els Pressupostos municipals
 • Terminis
  El període per a la tramitació d'aquests ajuts serà el que es publiqui en la resolució d'inici de la convocatòria anual.
 • Sol·licitud i documentació a aportar

  La documentació cal lliurar-la, degudament emplenada, a:

  Oficina d'Atenció Ciutadana Sant Celoni (c. Campins, 24. Edifici El Safareig)
  de dilluns 1 d'abril a divendres 12 d’abril de 2019
  matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h i dilluns a la tarda de 17 a 19 h

  Oficina d'Atenció Ciutadana La Batllòria (c. Breda, 1. Edifici Unió Batllorienca)
  de dilluns 1 d'abril a divendres 12 d'abril de 2019
  matins de dilluns, dimarts i dijous de 10 a 13 h

  NO S'ACCEPTARAN SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI

 • Resolució i notificació
  Les resolucions, durant el termini ordinari, es publicaran al web municipal i al tauler d'anuncis de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
 • Pagament i justificació

  D'acord amb prèvia autorització de les famílies de cedir el dret de cobrament de l'ajut a l´entitat organitzadora homologada, s'abonarà l'import de l'ajut directament a:

  1. Centres educatius.
  2. Associació de Mares i Pares d'Alumnes.
  3. Entitats locals.

  Per justificar els ajuts, hauran de presentar, al registre d'entrada, la carta certificada signada i segellada de la relació d'alumnes becats que s'han inscrit a l'activitat i la quantia concedida, factures o rebuts justificatius nominals de cada beneficiari amb l'import de l'activitat les cartes de compromís signades per les famílies

 • Obligacions dels perceptors
  • Signar i complir els requisits especificats a la carta de compromís. En cas d’incompliment dels compromisos, es perdrà el dret d’ajut per la convocatòria del curs següent.
  • Tenir cura dels llibres, el material curricular i de continguts digital.
  • Assumir la part restant de l'import no becat
  • Retornar els llibres a l'escola a l'acabar el curs a partir de 3r d'educació primària fins a 4t d'ESO en bones condicions:
   • Ben folrats
   • Sense pàgines trencades
   • Sense anotacions ni guixades
  • En el cas que la persona receptora de l'ajut social faci un canvi d'entitat i/o centre escolar per raons motivades, es manté la valoració total de l'ajut social atorgat, amb el límit de l'import màxim de subvenció.
 • Seguiment
  S'estableix el seguiment en el pla de treball de l'alumne i/o família sol·licitant.
 • Revocació
  En cas que no es compleixin els requisits de concessió de l'ajut durant la vigència del mateix (que inclou des de l'acord de concessió a l'acord de pagament), la persona sol·licitant perdrà el dret a rebre l'ajut, acordant-se la baixa i revocació del mateix
Informació publicada el 23 de setembre de 2013

Contacte

Rectoria Vella

Àrea de Cultura i Educació
Àmbit d'Educació

Rectoria Vella Mapa
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel. 93 864 12 13
Fax 93 867 57 28
educacio@santceloni.cat 

Escola Bressol El Blauet
Escola d'Adults
Centre Municipal d'Expressió
Creixem en Família 0-16
Creixem en família 0-3
voluntariat_educatiu
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat